Møllens historie

Grubbe Mølle med den fjerne fortid -Et stykke kulturhistorie
Grubbe Mølle ligger i meget smukke omgivelser, men det er ikke idyllen og skønheden der har bestemt dens placering. Nej, det er de naturlige betingelser i form af Svanningebækken hvis fald på dette sted gjorde det hensigtsmæssigt at anlægge en vandmølle.

Vandmøllens historie går tilbage til en fjern fortid, hvor Kronen ejede jorden omkring Faaborg. Sydøst for møllen ligger et gammelt voldsted, og fund af bl.a. munkesten i jorden tyder på beboelse langt tilbage i tiden. Vandmøllen nævnes i biskop Jacob Madsen visitatsbog i 1599: Grubbe Mølle, to kværne. Møllens ejere gennem tiderne kan stedfæstes tilbage til 1610. At det var dygtige og velhavende folk, der drev møllen, kan vi se blandt andet af ligningen af bidrag til sognets fattige i 1814. Enken pa Gubbe Mølle var sat til 10 Rdl. (rigsdaler), medens sognepræsten kun skulle af med 8 Rdl. Kun Greven pa Hvedholm bidrog med et større beløb, 25 Rdl.

Vindmøllen er af nyere dato. I 1892 købte den daværende ejer vindmøllen, som på det tidspunkt stod ved Nykøbing Sjælland. Møllen der er en hollandsk vindmølle, blev taget ned, fragtet til Faaborg, hvorefter den blev geopfort ved Grubbe Mølle på den nuværende plads.

Det har på det tidpunkt været et stort projekt at flytte en så stor bygning, som vindmøllen er, og vi kan i dag glæde os over den omhu man udviste ved genanvendelsen af materialerne. Mølleriet har været drevet som forretning med korn og foderstof frem til 1960, hvor den nuværende ejer, Niels Erik Jervelund overtog landbrug og mølleri efter sin fader. Der males stadig korn på kværn og valse i vandmøllen, og når der er vind og mandskab nok, er vindmøllen i funktion. Vindmøllen blev retaureret i 1990; men blev kraftigt beskadiget i orkanen d. 3. december 1999, hvor den bl.a. mistede vingerne. Takket være bistand fra Kulturarvsstyrelse, samt en række fonde og private sponsorer er det lykkedes at få vinger på møllen igen. I sommeren 2006 blev arbejdet afsluttet af møllebygger John Jensen, og møllen står i dag fuldt funktionsdygtig med vindrose og klapsejl. 

 

Grubbe Mølle im wandel der Zeit Ein Stück Kulturgeschichte
Grubbe Mølle ist in einer sehr schönen Umgebung gelegen, die Idylle und die Schönheit waren aber nicht ausschlaggebend für ihre Plazierung. Nein, es waren die natürlichen Gegebenheiten in Gestalt des Svanningebaches, dessen Gefälle diesen Ort für eine Wassermühle ideal machte. Die Geschichte der Wassermühle reicht viele Jahre zurück, zu einer Zeit, wo der König den Boden um Faaborg herum besaß. Südöstlich der Mühle liegt ein alter Festungswall, und der Fund von alten Backsteinen in der Erde deutet auf eine Besiedlung vor langer Zeit hin.

Die Wassermühle wird 1599 im Inspektionsbuch des Bischofs Jacob Madsen erwähnt: Grubbe Mølle, zwei Mahlwerke. Die Eigentümer der Mühle kann man bis 1610 zurückverfolgen. Daß es tüchtige und wohlhabende Menschen waren, die die Mühle betrieben, kann man aus der einkommensabhängigen Besteuerung im Jahre 1814 zugunsten der Armen in der Gemeinde ersehen. Die Witwe von Grubbe Mølle mußte 10 Reichstaler bezahlen, dagegen mußte der Gemeindepfarrer nur 8 Reichstaler bezahlen. Nur der Graf zu Hvedholm mußte einen größeren Betrag zahlen, nämlich 25 Reichstaler.

Die Windmühle ist neueren Datums. Im Jahre 1892 kaufte der damalige Eigentümer die Windmühle, die aber zu dem Zeitpunkt auf Nykøbing Sjælland stand. Die Mühle, die holländischen Ursprungs ist, wurde abgebaut und nach Faaborg transportiert, wonach sie bei Grubbe Mølle am jetzigen Standort wiederaufgebaut wurde. Ein so großes Gebäude wie die Windmühle zu verfrachten, war zu jener Zeit ein großes Vorhaben, und wir können uns heute nur darüber freuen, daß man bei der Wiederverwendung der Materialien so bedachtsam war. Die Müllerei ist bis 1960 als Geschäft mit Getreide und Futtermitteln betrieben worden, dann übernahm der jetzige Eigentümer Niels Erik Jervelund die Landwirtschaft und die Müllerei von seinem Vater. Es wird noch immer Getreide mit Mahlwerk und Walze gemahlen, und wenn genug Wind und Mannschaft vorhanden sind, wird die Windmühle in Betrieb genommen. Die Windmühle ist kürzlich restauriert worden, fiel aber dem Sturm im Dezember 1999 zum Opfer, d.h. sie verlor dabei ihre Flügel. 2006-2007 wurde die Windmühle wieder restauriert.

 

Grubbe Mølle with the distant past - Cultural history come alive
Grubbe Mølle is located in beautiful surroundings, but the location of the mill has not been determined by the idyll and the beauty. On the contrary, the natural conditions in the shape of the Svanninge Brooks with its natural falls in that particular site made it appropriate to build a watermill. The history of the watermill can be traced back to a distant past, when the Crown owned the land around Faaborg.

To the south east of the mill is an old rampart, and archaelogical finds of mediaval mission bricks are indicative of settlement of a long time ago.
The watermill is mentioned in the visitation book by bishop Jacob Madsen in 1599: Grubbe Mølle, two grinding mills.
The proprietors of the mill over the years can be traced back to 1610. The fact that the people who ran the mill were skillful and well-off is evident from the assessment of taxes paid in favour of the poor of the parish in 1814. It was decided that the widow at Gubbe Mølle was to pay 10 Rdl. (rix-dollars), whereas the vicar only paid 8 Rdl. Only the count of Hvedholm contributed with a larger amount, 25 Rdl.

The windmill is of a more recent date. In 1892 the then owner bought the windmill, which was at that time located near Nykøbing Sjælland (Nykoebing Zealand). The mill, which is a Dutch windmill, was dismantled and carried to Faaborg, whereupon it was reconstructed at Grubbe Mølle on its present site.

At that time it was a huge project to move a building as big as the windmill, and today we can be delighted at the precise and careful conduct that was being shown then - in the process of the reconstruction - the materials that were being used again. The mill was run as a business with grain and feed-stuff up until 1960, when the present owner, Niels Erik Jervelund, took over the farm and mill from his father.

The windmill was restaurated in 1990, but was unfurtunately heavily damaged during a hurricane in 1999, where it lost its sails. A new restauration has taken place, and the windmill is in function again.

 
Grubbe Mølle | Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg - DANMARK | Tlf.: 6261 9108 | gmollebb@gmail.com